Симпозиумдун темалары

1. Түрк элдеринин:

 • Болум (бытие) түшүнүгү
 • Убакыт жана мейкиндик түшүнүгү
 • Баалуулук жана этикалык көз-караштары
 • Эпистемологиялык көз-караштары
 • Илим жана акылмандуулык салты
 • Илим жана философия салты
 • Билим берүү философиясы
 • Искусство жана эстетикалык көз-караштары
 • Маданият түшүнүгү
 • Тил түшүнүгү
 • Иденттүүлүк түшүнүгү
 • Диний ишенимдеринин өзгөчөлүктөрү
 • Чыгыш-Батыш философиясына кошкон салымы

2. Түрк ойчулдарынын дүйнөлүк философияга кошкон салымы

3. Заманбап түрк философиясы жана анын проблемалары

4. Философиялык тил катарында: Түрк тилдери

5. Түрк элдеринде философияны окутуунун абалы

6. Түрк философтору

7. Нуреттин Топчуга арналган атайын секция

 


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM